Varsha Sahal

Foundation's annual picnic, Varsha Sahal 2017 (a unique meditation picnic). Designed and conducted by H.H. Sadguru Yogiraj Sri Sri Dr. Mangeshda. Location: Sadguru Mangeshda Kriya Villa, near Khopoli.